Category: Nesneye Yönelik

Inheritance (Kalıtım)

Inheritance (Kalıtım)

Java Kalıtım(Inheritance): Yazılım terminolojisinde kalıtım bir sınıfın diğer bir sınıfın özelliklerini belirli kısıtlar çerçevesinde kazanmasıdır. Aynı kod parçalarının tekrar tekrar yazılmasını engellemenin yanı sıra nesneler arasında gerçek hayata benzer mantıki bağlar kurulmasını kolaylaştırır. Kalıtımın...

Overriding (Geçersiz kılmak)

Overriding (Geçersiz kılmak)

Overriding (Geçersiz kılmak); Nesne Yönelimli (Object Oriented) Programlama’da, ana sınıftaki bazı metotlara, o sınıftan türetilen yeni sınıflarda ihtiyaç duyulmayabilir ya da bu metotlar üzerinde değişiklikler yapılması gerekebilir. Bu durum genellikle yazılan kodun, bir temel...

Polymorphism (Çok biçimlilik)

Polymorphism (Çok biçimlilik)

Polymorphism(Çok biçimlilik); Polymorphism(çok biçimlilik), bir sınıf hiyerarşisinde aynı üst sınıfa bağlı olan farklı sınıfların nesnelerinin üst sınıf tipinde tanımlanarak işlem görmesini sağlamaktadır.Üst sınıfta tanımlanan metodun, alt sınıflarda farklı işlemler yapmasıdır. Bu kavramlarla ilgili aşağıda...

Java Soyut (Abstract)

Soyut (Abstract)

Abstract sınıflar,genellikle ortak özellikleri olan nesneleri tek bir çatı altında toplamak için kullanılır; Abstract sınıflarda içi boş yada dolu metotlar tanımlanır. Abstract sınıflardan new kelimesi ile nesne oluşturulmaz. En az 1 abstract metod varsa sınıf abstract...

Encapsulation (Kapsülleme)

Encapsulation (Kapsülleme)

ERİŞİM BELİRLEYİCİLER; Public: Herkese açık olan değişkenlerdir. Yani, bir elemanı public olarak tanımlarsak, bu elemana herkes erişebilmektedir. Private: Sınıfa özel olan değişkenlerdir, diyebiliriz. Yani, private olarak tanımlanmış sınıf elemanlarına, yalnızca o sınıftan erişim sağlanabilmektedir. Protected: Bir sınıftan...

Java Interfaces (Arayüz)

Interfaces (Arayüz)

Arayüz (Interface); Arayüzler, soyut (abstract) sınıfların bir üst modeli gibi düşünülebilir, soyut sınıfların içerisinde hem iş yapan hem de hiçbir iş yapmayan sadece birleştirici rol üstlenen gövdesiz yordamlar (soyut yordamlar-abstract methods) vardı. Bu birleştirici rol oynayan yordamlar, soyut sınıftan (abstract class) türetilmiş ...

Java Paketleri (Packages)

Java Paketleri (Packages)

Java Kaynak Programları; Java programları paketlerden (packages) oluşur. Paketlerin içinde sınıflar ve arayüzler (classes and interfaces) bulunur. Ayrıca, paketler başka paketlerin dışalımını (import) yapabilir. Bütün bunlar paketlerin ögeleri olur. Paket içine konacak sınıflar,arayüzler ve dışalımlar için bir sayı sınırlaması...

Java Referans Değişkenleri

Referans Değişkenleri

Java’da yaratılan bir nesneye, nesnenin erişim bilgisini (nesnenin adresi vb.) tutan referans değişkenleri aracılığıyla erişiriz. Programın çalışması sırasında, bir nesnenin erişim bilgisini tutan referans değişkeni kalmazsa, o nesne çöp toplayıcı (garbage collector) tarafından bellekten...

Pakete Özel Erişilebilme

Pakete Özel Erişilebilme

Java’daki private (sınıfa özel, dışarıya açık) ve public (tüm sınıflara açık) erişilebilme tanımlayıcıları. Sınıfın bir özelliği tanımlanırken, erişilebilme tanımlayıcılarının hiç biri kullanılmazsa pakete özel (ön tanımlı) erişilebilme tanımlayıcısı devreye girer. Bu tanımlayıcı için her hangi bir anahtar kelime yazılmaz. Pakete özel erişilebilme...

İşlevlere Parametre Geçişi

İşlevlere Parametre Geçişi

Java dilinde işlevlere parametre geçişi değer ile çağırma (call-by-value) yaklaşımı ile gerçekleştirilir: İşlev çağırma sırasında işlevi çağıran tarafından sağlanan argüman değerleri, işlevin parametre değişkenlerine kopyalandıktan sonra işlev başlatılır. Bu yaklaşım, argüman değerinin ilkel veya...